स्वास्थ्य तर्फको हुने लिखित परीक्षा हाल लाई स्तगित गरिएको सूचना

751